Quỹ từ thiện

Quỹ từ thiện

Quỹ hoạt động không vì lợi nhuận, trên nguyên tắc tự tạo vốn, nhằm các mục đích: Nhân đạo, từ thiện;

chi tiết